Regulamin sklepu internetowego i Platformy

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Strefy Kobiet Biznesu dostępny pod adresem internetowym https://www.strefakobietbiznesu.pl/sklep/ oraz www.strefa-biznesu.elms.pl prowadzony jest przez firmą F.H.U. Joanna Suchocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 583-276-15-74

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz Platformy.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówień w sklepie internetowym oraz na platformie. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”.

 6. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego, platformy oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 7. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego oraz na platformie, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.

 9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, platformy oraz produktów tam sprzedawanych, w tym treści cyfrowych, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne)

§ 1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem pokochajpieniadze.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

 2. Platforma – to miejsce pod adresem https://strefa-biznesu.elms.pl na którym są dostępne kursy on-line. Dostęp wymaga założenia konta i podania danych do logowania w postaci emaila oraz imienia i nazwoska. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

 3. Sprzedawca – Joanna Suchocka prowadząca działalność pod nazwą F.H.U Joanna Suchocka, ul. Gałczyńskiego 15/22, 83-00 Pruszcz Gdański, NIP 583-276-15-74, kontakt@strefakobietbiznesu.pl zwana dalej Strefa Kobiet Biznesu

 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

 5. Regulamin Sklepu internetowego– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

 6. Polityka Prywatności i plików cookies – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą oraz plików cookies.

 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Kupujący – czyli Klient

 9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub na platformie https://strefa-biznesu.elms.pl w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

 10. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie na stronie www.strefakobietbiznesu.pl oraz na platformie https://strefa-biznesu.elms.pl

 11. Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

 12. Kurs online – dostęp do materiałów audio i wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie internetowej pod adresem: https://strefa-biznesu.elms.pl, który Kupujący uzyskuje na okres wskazany w wybranym abonamencie.

 13. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z niezgodnością zakupionego Produktu z umową.

 14. Konto na platformie kursowej – w przypadku kursów on-line, które wymagają założenia konta na platformie kursowej może być wymagane, a dane do logowania (e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

 15. Subskrypcja – usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online. Usługa za zgoda klienta jest automatycznie odnawiana po ustalonym okresie, zgodnie z opisem wskazanym dla danego produktu.

 16. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

 17. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 19. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i na platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

 20. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: F.H.U Joanna Suchocka, ul. Gałczyńskiego 15/22, 83-00 Pruszcz Gdański,

 2. Adres e-mail kontaktowy: kontakt@strefakobietbiznesu.pl

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 23 1090 1098 0000 0001 3265 2481

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą pliki Cookies,

 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • Włączona obsługa plików cookies,

 • Zainstalowany program FlashPlayer.

2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

3. Zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności: aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF, oprogramowanie umożliwiające odsłuchiwanie plików audio oraz oglądanie plików video.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i platformy możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się jedynie cena za Produkt lub usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu i platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie i na platformie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalnie), Kraj, Ulica, Kod, Miasto, Telefon, Adres mailowy

 2. Aby założyć konto na Platformie konieczne jest podanie danych ososbowych imię i nazwisko oraz adres mailowy.
 3. Założenie Konta w Sklepie i na platformie jest bezpłatne.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu zamówienia.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Zasady składania Zamówienia w Sklepie

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do faktury (opcjonalnie) oraz adresu mailowego,
 • Wybrać formę płatności i kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”.

§ 7 Zasady składania Zamówienia na Platformie

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie wypełnić formularz zamówienia
 • W formularzu podajemy imię, adres mailowy oraz zaznaczamy odpowiednie boksy
 • Jeżeli zaznaczono boks faktura konieczne jest wypełnienie wszystkich danych firmowych.
 • Po wypełnieniu klikamy przycisk Kupuję i płacę.
 • Następnie w zależności od wybranej formy opłaty przechodzimy do płatności. W przypadku subskrypcji do systemu Pay Pal, gdzie następuje płatność kartą. W przypadku jednorazowej płatności na dany okres dostępu do materiałów, przekierowani zostajemy do systemu płatności Tpay. Tutaj wybieramy jedną 3 możliwości. Płatność Blik, przelew elektroniczny lub tradycyjny albo opcja ratalna.

§ 8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z płatności on-line obsługiwanych przez system T-Pay lub Pay Pal w zależności od wybranej opcji.

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Są Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP7773061579, Regon 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym lub na platformie.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy maksymalnie do 7 dni roboczych.

 4. Sprzedaż Produktów i Usług odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • oznaczenie przedmiotu reklamacji,
 • okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
 • okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz Platformy.

 4. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Platformy, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

§ 13 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.

 3. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i Platformy jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklep internetowego i Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookiem zapisywane przez system teleinformatyczny Klienta pozwalające na identyfikacje urządzenia klienta. Pliki Cookiem zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.

 6. Pliki Cookiem są wykorzystywane za zgodą klienta, a zgoda jest wyrażana poprzez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.

 7. Klient może w dowolnym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej pozwalając na wykorzystywanie funkcjonalności plików Cookies

 8. Szczegółowe informacje na temat dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookiem znajdują się z zakładce polityka prywatności i pliki Cookies.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.

 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.